Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Oulun Infokartta Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Oulun Infokartta Oy, Kauppurienkatu 33, 90100 Oulu (Y-tunnus 1032316-1)
Puhelin: 080 323 0000
Sähköposti: infokartta@infokartta.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Pauli Suikka, sähköposti etunimi.sukunimi@infokartta.fi

3. Rekisterin nimi
EasyGO sovelluksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena oikeusperusteena henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Sopimuksen syntymiseksi katsotaan EasyGO sovelluksen ostaminen, tunnuksen luominen tai muilla tavoin EasyGO palveluiden käyttöönotto.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ovat:
- Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaan yksilöinti ja todentaminen.
- Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen.
- Asiakastietojen sekä asiakas-ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
- Palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: EasyGO-lisenssikoodi, tunnus, salasana, henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, IMEI-tunnisteet, maksutapahtumat, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä maksu- ja laskutustiedot. Lisäksi rekisteriin tallennetaan palvelun käytöstä syntyvät tiedot: verkkoyhteyksien IP-osoitteet, ostoskori, aikaleimat, aineistojen lataukset, sijaintitiedot paikanninlaitteista ja lokitiedot.

Tietoja säilytetään tietojärjestelmässä niin kauan kuin asiakkaalla on palveluita käytössään ja kolme vuotta tämän jälkeen. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan. Paikannustietoja säilytetään yhden vuoden ajan. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja kerätään palvelun käytöstä.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Järjestelmien, joissa rekisteritietoja säilytetään, fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköposti) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (sähköposti) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).